×
Aktualności

Palące problemy branży dźwignicowej

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji UTB  jest wprowadzenie wielu ułatwień. Zaproponowane zmiany powinny uprościć procedury administracyjne i ułatwić współpracę pomiędzy urzędem dozoru technicznego, a podmiotami eksploatującymi i produkującymi UTB. Czy jest szansa osiągnąć zakładaną poprawę?

 

Zapraszamy do dyskusji na temat zmian!

Odpowiadając na kilka krótkich pytań masz szansę wyrazić swoje zdanie na temat wprowadzanych zmian. W Polsce jest ponad 177 000 firm eksploatujących, ponad 600 000 urządzeń w eksploatacji, 1 200 000 osób z uprawnieniami do obsługi i konserwacji. Twoje zdanie, jako przedstawiciela branży ma znaczenie!

Wyraź swoją opinię, a dowiesz się co sądzą inni >>

Wyniki ankiety opublikujemy do dnia 25.09.2017

 

Lista najważniejszych zmian w skrócie:

 1. Dokonano konwersji 3 rozporządzeń dotyczących: przenośników kabinowych i krzesełkowych, dźwigników i pozostałych UTB w jedno znowelizowane rozporządzenie. Do nowych regulacji dodano też przeciągarki pojazdów szynowych, które zaliczono do UTB.

 2. Zrezygnowano z konieczności dostarczania dodatkowego „opisu technicznego” urządzeń zgłaszanych do badania odbiorczego.

 3. Zrezygnowano z wykonywania próby statycznej z obciążeniem 1,25 Qzn w trakcie badań odbiorczych.

 4. Podczas badań odbiorczych, dopuszczono przeprowadzanie prób funkcjonowania UTB, za pomocą innych równoważnych metod, nie wymagających wykorzystywania obciążenia.

 5. Z prób odbiorczych z obciążeniem wyłączono UTB gotowe do eksploatacji w momencie ich wprowadzenia do obrotu i przed oddaniem ich do użytku (nie wymagające montażu w miejscu eksploatacji), tj. żurawie samojezdne, podesty ruchome przejezdne, dźwigniki przenośne, żurawie przewoźne szybkomontujące, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne.

 6. Dopuszczono wykonanie badania urządzenia transportu bliskiego pod nieobecność konserwującego albo obsługującego, o ile zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, nie później niż dzień przed terminem badania oraz o ile wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania takich czynności, dla których udział konserwującego albo obsługującego jest konieczny.

 7. W odniesieniu do urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym wprowadzono konieczność przeprowadzania badań technicznych doraźnych powypadkowych i poawaryjnych. Powyższe badania będą bezpłatne.

 8. Wprowadzono wymaganie dotyczące ścisłego dokumentowania wykonywanych czynności konserwacyjnych w dzienniku konserwacji z podaniem stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy dla urządzeń, które są wyposażone w tego rodzaju licznik.

 9. Umożliwiono prowadzenie dziennika konserwacji w formie elektronicznej, co będzie stanowiło duże ułatwienie dla eksploatujących i zapewni dokładniejszy nadzór nad zapisami w dzienniku konserwacji.

 10. Wprowadzono obowiązek wykonywania corocznych pomiarów rezystancji izolacji we wszystkich urządzeniach do przemieszczania osób, a nie jak dotychczas tylko w dźwigach.

 11. Wyeliminowano obowiązek wyposażenia urządzenia transportu bliskiego w stanowiskową instrukcję obsługi, albowiem nakaz taki wynika z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 12. Wyeliminowano konieczność dołączenia wyłącznie protokołu odbioru części budowlanej na rzecz dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania części budowlanej związanej z UTB.

 13. W celu ograniczenie kosztów z tytułu sporządzania drugiego egzemplarza dokumentacji technicznej urządzenia, na potrzeby jednostki dozoru technicznego wprowadzono możliwość przygotowania dwóch egzemplarzy dokumentacji, z których 1 egz. dokumentacji (dla jednostki dozoru) może mieć zakres ograniczony (bez DTR, listy części i instrukcji – przypis redakcji).

 14. W związku z tym, iż w obrocie wtórnym pojawiają się UTB bez dziennika konserwacji i rejestru przebiegu eksploatacji, wprowadzono wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu dokonania oceny jego stanu technicznego. Celem jest uregulowanie obszaru eksploatacji UTB z niewiadomą historią eksploatacji i niewiadomym przebiegiem.

 15. Wprowadzono możliwość skrócenia terminu następnego badania technicznego, ale tylko w przypadkach, gdy jest to uzasadnione stanem technicznym urządzenia po przeprowadzeniu badania technicznego. Jeżeli w wyniku badania technicznego istnieje przypuszczenie, że dana część/zespół osiągnie wartości graniczne zużycia wcześniej niż wyznaczony termin następnego badania technicznego.

 16. Doprecyzowano:
  a/ pojęcie protokołów pomiarów elektrycznych,
  b/ cel badania doraźnego eksploatacyjnego.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w artykule Nowa twarz dozoru technicznego z 31 sierpnia br.

Wyraź swoją opinię, a dowiesz się co sądzą inni >>

Pozostałe aktualności

BHP na żurawiach wieżowych – ostatnie uwagi

BHP na żurawiach wieżowych – ostatnie uwagi

O tym jak ważna jest praca operatora żurawia wieżowego i jaki ma wpływ na bezpieczne funkcjonowanie całej budowy nikomu nie trzeba przypominać....

Żródło: redakcja dzwignice.info