×
Aktualności

Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Prześlij nam swój news
Zobacz galerię zdjęć

Nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadza szereg zmian oraz nowe pojęcia. Urząd Dozoru Technicznego wykazał się cenną inicjatywą publikując wytyczne dotyczące eksploatacji UTB, stanowiące swoisty przewodnik dla produkujących i eksploatujących dźwignice.

Podajemy najważniejsze, naszym zdaniem, tezy w ślad za wydawcą.

Celem dokumentu pt. Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego jest określenie sposobu postępowania oraz wyjaśnienie poszczególnych kwestii w przypadku wykonywania:

a. czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dla urządzeń transportu bliskiego;
b. badań okresowych urządzeń transportu bliskiego;
c. badań doraźnych eksploatacyjnych urządzeń transportu bliskiego;
d. badań doraźnych kontrolnych urządzeń transportu bliskiego;
e. badań doraźnych poawaryjnych oraz powypadkowych urządzeń transportu bliskiego;
f. napraw i / lub modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

W dokumencie znajdują się wskazówki dotyczące trybu postępowania przy rejestracji oraz podczas eksploatacji urządzeń. Wskazówki dotyczą zakresu wymaganej dokumentacji, sposobu eksploatacji, co ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa technicznego.

Wytyczne omawiają również bardziej szczegółowo nowe pojęcia, które pojawiają się w rozporządzeniu (np. resurs urządzenia). Wskazany jest sposób postępowania oraz przedstawiony przykładowy algorytm wyznaczania stopnia wykorzystania resursu dla urządzeń UTB.

UWAGA! Treść wytycznych dotyczy jedynie urządzeń poddozorowych, przy których dozór sprawuje Urząd Dozoru Technicznego. Niektóre z urządzeń, podlegają specjalistycznym jednostkom dozoru technicznego (TDT, WDT), a wymagania co do postępowania tych jednostek mogą różnić się od niniejszych wytycznych.

 

Wydawca zastrzega, że:

Określone w wyjaśnieniach rodzaje urządzeń (wciągniki, wciągarki, suwnice, żurawie itd.) nie wyczerpują wszystkich istniejących na rynku odmian oraz rodzajów, co nie oznacza, że urządzenie nie podlega dozorowi technicznemu i nie powinno zostać zgłoszone do rejestracji (badania). Uzupełniając powyższe, należy tutaj zauważyć, że o podległości urządzenia transportu bliskiego pod dozór techniczny, zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym, decydują łącznie dwie cechy:

a) konstrukcja urządzenia;
b) przeznaczenie urządzenia.

Powyższe ma istotne znaczenie w przypadku stosowania przez wytwórcę różnego rodzaju nazewnictwa. Jeżeli urządzenie posiada określone cechy konstrukcyjne, pozwalające na przypisanie go do jednej z poniższych grup urządzeń, a jednocześnie jest przeznaczone do przemieszczania osób, ładunków lub osób i ładunków w ograniczonym zasięgu, z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że podlega ono przepisom ustawy o dozorze technicznym. W przypadkach wątpliwości należy pisemnie zwrócić się do właściwego organu dozoru technicznego przedstawiając dokumentację urządzenia umożliwiającą zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Treść niniejszych wytycznych nie wyczerpuje wszystkich możliwych przypadków oraz nie omawia wszystkich występujących wątpliwości wynikających z eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, a jedynie wskazuje i wyjaśnia podstawowe, z którymi można się spotkać podczas eksploatacji UTB.

W opracowaniu przyjęto formułę wytycznych do rozporządzenia – w ramkach - kolorem czerwonym przedstawiono kolejne zapisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176), a pod nimi umieszczono wyjaśnienia, interpretacje, komentarze i przykłady pozwalające zrozumieć dany wymóg prawny.

 

Zdaniem redakcji...

Niniejsze wytyczne powinny stać się lekturą obowiązkową dla producentów, eksploatujących, konserwatorów i instruktorów przeprowadzających szkolenia. Celowo piszemy tu o producentach, gdyż to oni przygotowują urządzenie i dokumentacje do badania odbiorczego, a nie eksploatujący. Eksploatujący tylko zgłasza urządzenie mając od dostawcy komplet dokumentów. Tak więc wytyczne dotyczące dokumentacji odbiorczej, dokumentacji po naprawie lub po modernizacji dotyczą bezpośrednio producentów, którzy z reguły posiadają również uprawnienia do napraw i modernizacji. Tak samo dotyczą ich wymagania dotyczące przeprowadzania badań, odbiorczych dostarczanych urządzeń, bądź po wykonaniu naprawy lub modernizacji. Szkoda, ze zostali wygumkowani jako strona z przeprowadzanych badań.

Redakcja ma nadzieję, że stosowanie się do tych wytycznych pozwoli na uzyskanie wspólnego języka miedzy producentami, eksploatującymi, konserwatorami i inspektorami dozoru technicznego i wyeliminuje przynajmniej część nieporozumień związanych z różnorodnością interpretacji.

Oceniamy, że jest to dobry krok w dobrym kierunku. Życzymy miłej lektury.

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności

Nie tylko resurs!

Nie tylko resurs!

Przed dwoma laty przepisy dotyczące UTB wprowadziły resurs oraz wiele uproszczeń i udogodnień dla eksploatujących! Oceń zmiany! Wraz z...

Żródło: redakcja dzwignice.info

wszystkie aktualności

BLOG