×
Artykuły

Czy warunki pracy operatorów żurawi ulegną poprawie?

Konferencja pod hasłem Bezpieczne warunki pracy operatora żurawia - dobrem wspólnym zorganizowana przez Komisję Operatorów Żurawi Wieżowych ZZ Wspólnota Pracy oraz ZZ Budowlani pod patronatem Prezesa UDT, która odbyła się 15 marca 2018 r., dotyczyła problemów, o których lat środowisko operatorów żurawi dyskutuje już od ponad dwóch lat. A dotyczą one podstawowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze żurawi, które decydują nie tylko o bezpieczeństwie pracy operatorów, ale również bezpieczeństwie na budowach i w otaczającym je sąsiedztwie. Problem dotyczy aż 80% żurawi wieżowych. Szerzej opisaliśmy problem w artykule: Czy tylko żurawie wieżowe mają problemy?

Główną motywacją do zwołania konferencji okazał się końcowy etap prac nad projektem rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, który powinien rozwiązać wymienione problemy.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym liderów rynku budowlanego, największych firm wynajmu żurawi wieżowych, związków zawodowych działających w budownictwie, w tym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, środowisko operatorów żurawi wieżowych oraz licznie reprezentowane urzędy w osobach: Jakub Chojnicki – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Prewencji Głównego Inspektora Pracy, Anna Wójcik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, Tadeusz Zając – Społeczny Doradca Prezydenta Pracodawców RP, Adam Ogrodnik – Wiceprezes UDT, Zbigniew Janowski – Przewodniczący ZZ „Budowlani”, Jarosław Skarżyński – Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Spotkanie przebiegło w atmosferze rzeczowej i fachowej dyskusji. Szczegółowe analizy i statystyki dotyczące wypadków z udziałem żurawi budziły zrozumienie dla wagi problemu. Poziom znajomości tematu wśród uczestników konferencji był wysoki. Jeżeli celem konferencji było uświadomienie i uczciwe poinformowanie instytucji, organizacji i firm wynajmujących o zagrożeniach i problemach nękających środowisko operatorskie, to można stwierdzić iż został on osiągnięty.

 

Dobra atmosfera i wzajemne zrozumienie nie rozwiązują zasadniczego problemu

Podczas swojego wystąpienia w trakcie konferencji przedstawiciel UDT wskazał, że wśród delegacji ustawowych jakie na Urząd Dozoru Technicznego nakłada Ustawa o dozorze technicznym, nie sposób znaleźć podstawę prawną, która uprawniałby UDT do regulacji tak szerokiej problematyki.

Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii stwierdził, że rozporządzenie będzie wydane wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o ustawę Prawo pracy. W związku z tym, jego zapisy muszą być zgodne delegacją jaką daje ta ustawa.

Opinia wyrażona na piśmie i opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji przez Centralny Instytut Ochrony Pracy jest niezmienna i wyraża brak podstaw prawnych do takiego zakresu regulacji. (patrz załącznik)

Stanowisko wyrażone przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, że w przypadku zastąpienia pojęcia „organizator pracy” pojęciem „pracodawca”, Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie miała podstaw prawnych do egzekwowania wymagań zawartych w rozporządzeniu, o ile operator będzie świadczył usługi w oparciu o umowę między firmami, potwierdza tylko obawy redakcji zgłoszone w procesie konsultacji społecznych.

 

Zdaniem redakcji...

Rozporządzenia, na które wszyscy czekają jeszcze nie ma. Jego ostateczny kształt, skierowany do konsultacji w dn. 23 lutego 2018 r., zasadniczo odbiega od protokołu ostatecznych uzgodnień. Oczekiwanie, że rozporządzenie obejmie swym zasięgiem całe spektrum przypadków jakie ukształtował rynek wynajmu żurawi wieżowych ma słabe podstawy prawne i prawdopodobnie nie może być zrealizowane w taki sposób, jak oczekiwali tego związkowcy. W związku z tym, rozporządzenie obejmie tylko operatorów żurawi zatrudnionych na umowę o pracę, a grupa ta stanowi zaledwie ok. 30% operatorów. Tak więc nadrzędny cel, aby objąć rozporządzeniem operatorów żurawi nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę, ale też wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzących działalność gospodarczą nie zostanie osiągnięty. Jeżeli tak się stanie to wszystkie obostrzenia w zakresie BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, będą działać na niekorzyść operatorów zatrudnionych na umowę o pracę, zastępując ich operatorami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Gdyby tak się stało, sugerujemy związkom zawodowym i operatorom prowadzącym działalność gospodarczą opracowanie Ogólnych warunków świadczenia usług operatorskich na żurawiach wieżowych i szybkomontujących, które zaimplementują wymagania zawarte w rozporządzeniu do warunków świadczenia usług. W takim przypadku ogromnie ważna jest świadomość operatorów że, tylko powszechne stosowanie tych warunków w swoich umowach o świadczenie usług operatorskich ucywilizuje ich pracę. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie zastępcze i mamy nadzieję, że problem uda się rozwiązać w sposób zgody z prawem i satysfakcjonujący wszystkie strony.

Galeria

Pliki do pobrania


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Przygotuj magazyn. Zima nadchodzi.

Przygotuj magazyn. Zima nadchodzi.

Po nadzwyczajnie ciepłej pierwszej połowie listopada, pierwsze mrozy i opady śniegu przypomniały o zbliżającej się zimie. To najwyższy czas, żeby...