×
Artykuły

Rewizja dyrektywy maszynowej na finiszu

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący produktów maszynowych, będący wynikiem procesu rewizji dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dotyczącej bezpieczeństwa produktów maszynowych, który przyczynia się do transformacji cyfrowej oraz wzmacniania jednolitego rynku.

 

W wyniku oceny dotychczas obowiązującej dyrektywy maszynowej ustalono następujące ogólne cele przeglądu:

 • neutralizacja ryzyka wynikającego z nowych technologii przy równoczesnym umożliwieniu postępu technicznego;
 • poprawa jasności prawa w odniesieniu do niektórych podstawowych pojęć i definicji w obowiązującym brzmieniu dyrektywy w sprawie maszyn;
 • uproszczenie wymagań dla dokumentacji przez dopuszczanie formatów cyfrowych, a przez to zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych i uzyskanie dodatkowego korzystnego wpływu na koszty środowiskowe;
 • zapewnienie spójności z innymi dyrektywami i rozporządzeniami dotyczącymi produktów oraz poprawa egzekwowania przestrzegania przepisów poprzez dostosowanie do nowych ram legislacyjnych;
 • obniżenie kosztów transpozycji poprzez przekształcenie dyrektywy w rozporządzenie.

Po zasięgnięciu opinii państw członkowskich, federacji producentów, konsumentów i stowarzyszeń pracowników, jednostek notyfikowanych i przedstawicieli organizacji normalizacyjnych wyodrębniono cele szczegółowe:

 • nr 1: uwzględnienie nowych rodzajów ryzyka związanych z powstającymi technologiami cyfrowymi,
 • nr 2: zapewnienie spójnej interpretacji zakresu i definicji oraz poprawy bezpieczeństwa w przypadku technologii tradycyjnych,
 • nr 3: dokonanie ponownej oceny maszyn uznanych za maszyny dużego ryzyka, oraz ponownej oceny powiązanych procedur rozliczenia zgodności,
 • nr 4: ograniczenie wymagań dotyczących dokumentacji w formie papierowej,
 • nr 5: zapewnienie spójności z pozostałymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów,
 • nr 6: unikanie rozbieżności interpretacyjnych wynikających z transpozycji.

 

Cel nadrzędny - minimalizacja obciążeń dla producentów i zwiększenie bezpieczeństwa

Wprowadzane zmiany zwiększają konkurencyjność, minimalizując obciążenie producentów, a ponadto podnoszą poziom bezpieczeństwa, wyjaśniając lub dodając wymagania. Wiążą się one z dodatkowymi kosztami zapewniania zgodności, ale także z korzyściami wynikającymi ze zmniejszenia liczby niebezpiecznych produktów na rynku. Charakteryzują się także największą wytrzymałością na próbę czasu, ponieważ odniesiono się w nich do rodzajów ryzyka związanego z nowymi technologiami.

Należy podkreślić, że dyrektywa po rewizji zostanie opublikowana  w formie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów maszynowych co wyeliminuje różnice wynikające z wdrażania jej przez poszczególne państwa.

 W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym wystarczającej ilości czasu na wypełnienie obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, a państwom członkowskim – na ustanowienie infrastruktury administracyjnej niezbędnej do jego stosowania, odroczono datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia o 30 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia.

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów maszynowych zostaną uchylone:

Dyrektywa Rady 73/361/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do zaświadczeń i oznakowań lin drucianych, łańcuchów i haków ładunkowych, ponieważ dyrektywa 2006/42/WE przejęła jej zakres zastosowania, obejmując osprzęt do podnoszenia oraz łańcuchy i liny.

Dyrektywa 2006/42/WE straci moc z dniem 30 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Szersze streszczenie wprowadzonych zmian znajdziecie państwo w następnym artykule redakcyjnym.

Osoby, zainteresowane samodzielną analizą wprowadzonych zmian zapraszamy do lektury tekstu projektu rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący produktów maszynowych.

 


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Zasady bezpiecznej pracy na podnośnikach

Zasady bezpiecznej pracy na podnośnikach

Podnośniki to nazwa określająca bardzo obszerną grupę urządzeń przeznaczonych do prowadzenia prac na wysokości. Maszyny różnego typu znajdują się...

wszystkie artykuły

BLOG