×
Artykuły

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym w trakcie konsultacji publicznych

Inicjatywa ustawodawcza Ministerstwa Rozwoju wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży dźwignicowej. Za pośrednictwem naszej redakcji wszyscy zainteresowani mogą wpłynąć na jej ostateczny kształt.

O potrzebie wprowadzenia zmian w ustawie o dozorze technicznym branża dźwignicowa sygnalizowała wielokrotnie na naszym portalu. Dziś możemy zakomunikować naszym czytelnikom, że Ministerstwo Rozwoju wystąpiło z inicjatywą ustawodawczą, która podyktowana jest zwiększeniem bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji urządzeń technicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców. Projekt został zarejestrowany w Rządowym Centrum Legislacji pod nr UD 220 i znajduje się w fazie konsultacji publicznych.

 

Przypominamy, że największą bolączką branży są:

  1. Brak możliwości uznawania nawzajem, przez jednostki dozoru zaświadczeń kwalifikacyjnych, potwierdzających umiejętności praktyczne osób obsługujących lub konserwujących urządzenia techniczne (pomimo, iż zostały wydane w oparciu o to samo rozporządzenie).
  2. Brak możliwości uznawania nawzajem przez jednostki dozoru uprawnień firm do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych. Obecnie wymagane jest przeprowadzenie osobnej procedury uzyskiwania uprawnień dla podmiotów zajmujących się w/w czynnościami, ze względu na zakres właściwości organu jednostki dozoru technicznego.

 

Projekt wprowadza możliwość uznawania nawzajem przez trzy organy dozoru: UDT, TDT i WDT, zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
O ile proponowana zmiana wejdzie w życie, to wyeliminuje dotychczasowe absurdy, które powodowały konieczność dublowania posiadanych uprawnień tyko ze względu na fakt ,że urządzenie techniczne pracowało w obszarze podległym TDT lub WDT. Zarówno uprawnienia osób, jak i firm związane są z właściwością rodzajową (rodzajem, bądź grupą urządzeń), a nie obszarem, na którym one pracują. Istniejący stan rzeczy stwarzał ogromne zagrożenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczących usługi na obszarze podległym TDT lub WDT w związku z odpowiedzialnością cywilną o ile nie miały one dodatkowo uprawnień TDT lub WDT.

Projekt zakłada również:

  1. Terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne (na okres 5 lat) w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa . Efektem planowanej zmiany ma być zmniejszenie ilości nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy eksploatacji urządzeń technicznych. Wprowadzona regulacja prawna wymusi stałe aktualizowanie wiedzy technicznej, szczególnie osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Ważne! Przepisy nie przewidują pobierania opłat za przedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych.
  2. Możliwości sporządzania protokołów kontroli w formie elektronicznej (fakultatywnie do formy papierowej), a co za tym idzie tworzenia w formie elektronicznej zbioru protokołów dla wszystkich eksploatowanych urządzeń.
  3. Dostosowanie terminologii ustawy do innych obowiązujących przepisów prawa oraz uzupełnienie (rozszerzenie) definicji pojęć, którymi posługuje się ustawa.

  4. Wzmocnienie kompetencji funkcji nadzorczych ministra właściwego do spraw gospodarki wobec UDT – wykonanie wniosków z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli nr P/16/015.

 

Wszystkich zainteresowanych projektowanymi zmianami zachęcamy do zapoznania się z materiałami źródłowymi, które zamieszczamy poniżej i przesyłanie swoich uwag na adres redakcji. Redakcja dzwignice.info bierze udział w konsultacjach publicznych i wszystkie szczegółowe uwagi do proponowanych zmian zgłoszone przez nas zostaną skierowane do Ministerstwa Rozwoju oraz opublikowane na łamach portalu.

 

Pliki do pobrania


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły