X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Odbiory UDT

Urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego).

 

Czynności odbiorowe

 • przygotowanie wymaganej przez UDT dokumentacji
 • zgłoszenie urządzenia do objęcia dozorem technicznym – złożenie wniosku do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego
 • weryfikacja dokumentacji oraz przeprowadzenie odbiorczego badania technicznego przez inspektora UDT
 • decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego

Urządzenie, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinno zostać wycofane z eksploatacji lub ponownie przedstawione do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw.

Konserwacje urządzenia odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.

 

Dokumentacja odbiorowa

powinna zawierać:

 • opis techniczny
 • rysunek zestawieniowy
 • schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny (o ile występują)
 • schematy układów ciągnionych w mechanizmach napędowych
 • instrukcję eksploatacji
 • kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających (o ile występują)
 • potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzeń w strefie zagrożonej wybuchem (o ile ma to zastosowanie).

Ilość dokumentacji: 2 egzemplarze/urządzenie.

 

Dokumentacja uzupełniająca (po montażu urządzeń montowanych w miejscu eksploatacji)

powinna zawierać:

 • szkic sytuacyjny zmontowanego urządzenia uwzględniający w szczególności, nieujęte w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odległości od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe
 • schematy zasilania ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających
 • poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób pomontażowych, wystawione przez instalującego
 • protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej
 • protokół odbioru części budowlanej

 

Opis techniczny

powinien zawierać:

 • nazwę i adres wytwórcy
 • określenie rodzaju urządzenia oraz jego przeznaczenia
 • typ, numer fabryczny, rok budowy, oznakowania
 • podstawowe parametry:
  • udźwig
  • wysokość podnoszenia
  • prędkości ruchów roboczych
  • rodzaj napędu
  • wielkość masy całkowitej
  • ograniczniki ruchów roboczych
  • dane dot. urządzeń chwytających
  • dane techniczne cięgien nośnych
  • urządzenia sygnalizacyjne
  • ograniczniki obciążenia
  • miejsce i rodzaj sterowania
  • ograniczniki prędkości i urządzenia chwytne

dodatkowo, w zależności od rodzaju dźwignicy:

 • dla suwnic:
  • wielkość rozpiętości mostu
  • określenie nacisków kół jezdnych
  • rodzaje odbojnic i zderzaków
 • dla wciągników i wciągarek:
  • określenie nacisków kół jezdnych
  • rodzaje odbojnic i zderzaków
 • dla żurawi:
  • diagram udźwigów
  • kąt obrotu wysięgnika
  • wskazanie rodzaju pracy żurawi samojezdnych - na podporach, bez podpór
  • parametry pracy, dla minimalnej wartości współczynnika stateczności
  • określenie nacisków kół jezdnych, wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków - dla żurawi szynowych
 • dla układnic:
  • rysunek pola pracy urządzenie z pokazaniem pól remontowych, przejść i dojść do układnicy
  • określenie rodzaju i typu urządzeń zabezpieczających na czole magazynu i polach odkładczych
 • dla wyciągów towarowych:
  • wysokość podnoszenia mierzona w pionie,
  • kąt nachylenia prowadnic,
  • sposób zabezpieczenia otworów ładunkowych
 • dla podestów ruchomych:
  • dodatkowe wyposażenie, jeżeli jest stosowane
 • dla urządzeń dla osób niepełnosprawnych:
  • rodzaj elementu przenoszącego obciążenie
  • liczbę przystanków i drzwi przystankowych
  • opis urządzeń ryglujących drzwi przystankowe
 • dla dźwigów:
  • liczbę przystanków i drzwi przystankowych
  • masę kabiny i przeciwwagi
  • opis dojścia do maszynowni i linowni
  • stosowne obliczenia
  • opis urządzeń ryglujących drzwi przystankowe
 • dla dźwignic linotorowych:
  • dopuszczalną wielkość rozpiętości między podporami toru jezdnego
  • określenie środków porozumiewawczych niezbędnych do obsługi
 • dla urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów:
  • diagram udźwigu
  • parametry pracy, przy których współczynnik stateczności osiąga wartości minimalne
 • dla wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia:
  • diagram udźwigów
  • zdolność pokonywania wzniesień
  • rodzaj i typ urządzeń zabezpieczających
  • określenie dopuszczalnych nacisków kół jezdnych

 

Instrukcja eksploatacji

powinna zawierać:

 • wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji
 • informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji i uprawnień osób obsługujących i konserwujących
 • opis budowy, działania i regulacji mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego.
 • opis budowy, działania i regulacji urządzeń zabezpieczających
 • w zakresie obsługi urządzenia:
  • opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych
  • informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych
  • wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów
  • wykaz obowiązków obsługującego i czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy
 • w zakresie konserwacji urządzenia:
  • zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, wraz z określeniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglądów
  • wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków
 • wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas eksploatacji urządzenia, z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia
 • warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego
BLOG