×

Kurs operatorów przecinarek do nawierzchni dróg - III klasa uprawnień

Celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III klasy uprawnień.

TARBONUS Sp. z o.o. - Oddział w Kielcach

TARBONUS Sp. z o.o. - Oddział w Kielcach

ul. Sienkiewicza 59
25-002 Kielce

tel. (41) 343 11 71
fax. (41) 344 71 63

e-mail: info.kielce@tarbonus.pl
www.tarbonus.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finasów z dn. 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Z dnia 20 stycznia 2017 r., poz. 134).

Na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia, zgodnie załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (poz. 134) osoby obsługujące maszyny budowlane i urządzenia techniczne powinny posiadać tytuł operatora, który można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Osoby, które zdały egzamin przed komisją IMBiGS otrzymują tzw. książkę operatora z wpisem rodzaju uzyskanych uprawnień, które są bezterminowe. Uprawnienia te są wpisywane do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

Grupa docelowa: 

w kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają: 

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,

Cel szkolenia:

celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy.

Czas trwania: 

36 godz., w tym 22 godz. zajęć teoretycznych i 14 godz. zajęć praktycznych.

Oferowane formy wsparcia:

uczestnicy kursów otrzymują materiały autorskie wykładowców.

Zgłoszenia:

Każda zainteresowana osoba może się zgłosić na kurs dzwoniąc bezpośrednio do Oddziału w Kielcach bądź wysyłając maila.


BLOG