×

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych

Bezpieczna eksploatacja - podesty ruchome przejezdne

Z analizy wypadków za 2015 rok, opracowanej przez UDT, wynika, że 90 proc. nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu jest spowodowanych przez tzw. czynnik ludzki. To rezultat złej organizacji pracy i lekceważenia zasad BHP.

Przeprowadzane badania techniczne wskazują jednoznacznie, że urządzenia podlegające dozorowi technicznemu zawodzą niezwykle rzadko, a odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki w zdecydowanej większości leży po stronie eksploatującego i użytkownika. Dostrzegając problem w obszarze niewłaściwej eksploatacji urządzeń technicznych, Urząd Dozoru Technicznego, instytucja odpowiedzialna społecznie, dbająca o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa technicznego w Polsce, prowadzi ogólnopolskie działania edukacyjno-prewencyjne w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i minimalizacji zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń technicznych. Z myślą o przedsiębiorcach eksploatujących urządzenia techniczne i ośrodkach szkolenia zawodowego, eksperci UDT opracowali materiały edukacyjne służące podnoszeniu poziomu kultury technicznej i bezpieczeństwa pracy.

Obejrzyj film! Przeczytaj broszurę! Powieś plakat!

Pliki do pobrania