×

Czy hakowy-sygnalista musi mieć uprawnienia UDT?

Zobacz galerię zdjęć

Jestem inspektorem BHP na organizowanej właśnie budowie, gdzie pracować będą 3 żurawie wieżowe, 1 żuraw samojezdny oraz kilka żurawi przeładunkowych na samochodach. Operatorzy żurawi uważają, że należy zatrudnić pracowników z uprawnieniami, którzy będą pracować jako hakowi tj. podwieszać i zdejmować z haka ładunki, dobierać odpowiednie zawiesia linowe, itd.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) nie podaje żadnych wymagań w zakresie konieczności zatrudniania hakowych do bezpiecznego podwieszania ładunków. Jakie są wymagania odnośnie kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku? Czy osoby te powinny posiadać uprawnienia wydane przez UDT czy wystarczy zaświadczenie o ukończeniu kursu hakowego? 

Ekipa budowlana jest prawie skompletowana. Czy mogę zorganizować na budowie szkolenie wewnątrzzakładowe i egzamin własny? A może wystarczy zorganizowanie dla nich instruktażu stanowiskowego i sprawdzenie znajomości sygnałów porozumiewania się z operatorem? Czy jest jakiś standard sygnałów porozumiewania się z operatorem, czy jest to sprawa organizacji budowy? Czy istnieje jakiś wzór zaświadczenia, które potwierdza udział w szkoleniu na hakowego? Czy jest podstawa prawna określająca program szkolenia?

 

Odpowiada Paweł Rajewski - ekspert UDT w zakresie urządzeń transportu bliskiego


Przepisy o dozorze technicznym nie wymagają posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji hakowego lub sygnalisty. Z posiadanych informacji wynika, że inne krajowe przepisy również nie wymagają konieczności obowiązkowego potwierdzania kwalifikacji osób pełniących funkcje hakowych lub sygnalistów przez niezależną stronę trzecią. Do pełnienia funkcji hakowego lub sygnalisty mają zastosowanie przepisy związane z prawem pracy i przepisy BHP. W związku z powyższym w gestii pracodawcy jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy, w tym również dla osób pełniących funkcję hakowego lub sygnalisty.

Odnośnie doboru, odpowiedzialności i minimalnych wymagań osób pełniących funkcje hakowego lub sygnalisty pomocną dla pracodawcy może być norma PN-ISO 12480-1 Dźwignice. Bezpieczna eksploatacja. Część 1 – Postanowienia ogólne.

Jednocześnie pragnę wskazać, że w załączniku nr 1 do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) podano szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa.

 

Firmy które nie mają wykwalifikowanych pracowników na naszej stronie Kursy znajdą specjalistyczne firmy szkolące, które organizują kursy dla hakowych w dowolnej formule.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG