×

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy dźwignicy

Oddział UDT wymaga od firmy uprawnionej do dokonywania napraw, uzgodnienia z producentem dokumentacji i technologii naprawy dźwignicy. Spotykamy się z takim wymogiem po raz pierwszy od kilkunastu lat. Czy żądanie to jest zasadne i czy UDT ma podstawy prawne do stawiania takiego wymogu?  

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne, udźwigowienie stanowisk pracy

 


 

Żądanie UDT jest bezzasadne w świetle stanowiska ogłoszonego na jego własnej stronie, które pozwalamy sobie zacytować: 

Uzgodnienie modernizacji i naprawy jest dokonywane na pisemny wniosek zainteresowanego. Do wniosku powinna być załączona dokumentacja (co najmniej w 2 egzemplarzach):

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

 • ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
 • rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów,
 • obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia;
 • wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji;
 • dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
 • wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji.

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy:
- urządzeń transportu bliskiego powinna zawierać:

 • ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy,
 • rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów,
 • obliczenia wytrzymałościowe,
 • wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy;
 • dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy,
 • wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem naprawy.

Źródło:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1067&Itemid=1127

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG