×

Jak uzyskać dokumentację na zakupione urządzenie?

Witam, czy mogę liczyć na pomoc lub podpowiedź, gdzie szukać dokumentów dotyczących zarejestrowania w UDT podnośnika AMI 4.0 n-way (producent czeski). W 2014 roku mąż zakupił taki podnośnik w polskiej firmie ze Zgierza, która była importerem i od tamtej pory nie mogę nawiązać kontaktu z tą firmą. Pieniądze pobrali, a do tej pory nie dostałam żadnej dokumentacji podnośnika. Czy możecie mi Państwo pomóc, gdyż muszę zgłosić podnośnik do Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki i żurawie stacjonarne


Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma wprowadzająca urządzenie/maszynę/na rynek ma obowiązek wraz z nim dostarczyć kupującemu dokumentację techniczną, instrukcję eksploatacji i deklarację zgodności CE w języku polskim. Brak dokumentacji technicznej maszyny oraz deklaracji zgodności jest podstawą do uznania dostawy za niekompletną. W związku z tym należało wstrzymać płatność za dostawę do czasu uzupełnienia braków w dostawie.

Uwaga! Należy pamiętać, że eksploatacja podnośnika bez rejestracji w UDT naraża użytkownika na odpowiedzialność prawną, a jeśli zdarzy się wypadek również na ogromne straty finansowe, gdyż ubezpieczyciel ubezpieczający firmę od odpowiedzialności cywilnej odmówi wypłaty odszkodowania, powołując się na rażące niedbalstwo ze strony eksploatującego, który eksploatuje urządzenie bez rejestracji w UDT.

W przypadku, gdy dostawca pomimo otrzymania zapłaty za dostawę nie poczuwa się do odpowiedzialności za dostarczenie niezbędnej dokumentacji do urządzenia nie jesteśmy bezradni.

Mamy dwie możliwości:

  1. egzekwować obowiązujące prawo w stosunku do importera,
  2. zwrócić się bezpośrednio do producenta.

Ad. 1 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w rozdziale 3 art.13-art.18 określa obowiązki podmiotów gospodarczych oraz prywatnego importera w przypadku wprowadzenia wyrobów do obrotu na rynku polskim. Zaś odpowiedzialność karną importera za nie dopełnienie obowiązków precyzuje artykuł 91, którego brzmienie jest następujące:

Importer wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków zakresie:
1) zapewnienia dołączenia do wyrobów, sporządzonej w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim:

a) instrukcji lub
b) informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub
c) etykiety lub

2) zapewnienia dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających identyfikację wyrobu lub
3) umieszczenia na wyrobie informacji umożliwiających jego identyfikację,sporządzonych w jęz. polskim lub
4)zapewnienia dołączenia do wyrobu, w stosownych przypadkach, kopii deklaracji zgodności lub innych dokumentów-

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł

W powyższej sytuacji należy powiadomić o zaistniałej sytuacji Państwową Inspekcję Pracy, która w myśl ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Art.10 ust.1 pkt 5a została uprawniona do kontroli spełniania wymagań przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców jako organ nadzoru rynku. Uruchomimy w ten sposób procedurę, która oprócz kary finansowej powinna zmobilizować importera do wywiązania się z obowiązków.

 

Ad.2

W przypadku, gdy istnieje domniemanie, że firma, która dostarczyła urządzenie już nie istnieje pozostaje nam droga samodzielnego pozyskania duplikatu dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności bezpośrednio od producenta.

Pomocne w tym będzie zdjęcie tabliczki znamionowej oraz zawarte w niej dane:

  • Nazwa producenta
  • Nazwa i typ urządzenia
  • Rok budowy
  • Nr fabryczny

W związku z tym iż każdy producent w Unii Europejskiej jest zobowiązany dyrektywami do przechowywania dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności oraz dokumentacji wykazującej zgodność wyrobu z wymaganiami przez okres 10 lat od daty wprowadzenia wyrobu na rynek, wystawienie duplikatu dokumentacji nie powinno stanowić problemu (może tylko odpłatności za wyszukanie i wykonanie kopii). Niektóre firmy w takich przypadkach przesyłają dokumentację w formie pliku do samodzielnego wydruku.


 

Redakcja dzwignice.info pomogła uzyskać niezbędne duplikaty od czeskiego producenta w ciągu tygodnia od wystąpienia z prośbą.

 

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG