×

Jak uzyskać zezwolenie na eksploatację dźwignicy?

Urządzenia dźwignicowe, zwane są w nomenklaturze dozorowej urządzeniami transportu bliskiego (UTB), w dominującej większości podlegają pod dozór techniczny. Oznacza to, że aby mogły być eksploatowane muszą posiadać zezwolenie na eksploatację oraz aktualne badanie techniczne.

Uzyskanie takiego zezwolenia leży w gestii eksploatującego. Dzisiaj podpowiadamy jak uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia dźwignicowego?

 

Które urządzenia wymagają zezwolenia?

Decyzja zezwalająca na eksploatację musi zostać wydana dla każdego nowego urządzenia oraz każdego urządzenia po remoncie lub modernizacji.

Sprawdź urządzenia dźwignicowe, które podlegają dozorowi technicznemu.

 

Kto wydaje decyzję?

Decyzje wydaje właściwa jednostka dozoru technicznego. W praktyce – najbliższy oddział UDT.

Należy pamiętać, że wniosek o zezwolenie na eksploatację będzie rozpatrywany zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie eksploatującego. W momencie złożenia wniosku nawiązany zostaje stosunek cywilnoprawny (umowa). W ramach tego stosunku jednostce dozoru technicznego należy się wynagrodzenie za przeprowadzone badania i wykonane czynności sprawdzające. Po wykonaniu umowy cywilnoprawnej następuje faza postępowania administracyjnego, w którym decyzją rozstrzygana jest kwestia zezwolenia na eksploatację.

 

Jak długo trwa procedura i ile kosztuje badanie?

Jeżeli dokumenty, które złożyłeś wraz z wnioskiem są kompletne i nie dostałeś informacji o uzupełnienie braków, możesz być pewny, że całe postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji w ciągu 30 dni.

Wysokość opłaty za badanie odbiorcze UTB związane z dopuszczeniem do eksploatacji, za czynności dozoru technicznego to: ilość godzin pracy inspektora UDT przy realizacji procedury badania technicznego x aktualna stawka. 

Aktualna stawka wynosi 116 zł / godzinę. 

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Jeżeli twoje urządzenie zostało dopuszczone do eksploatacji to w wyznaczonym przez dozór terminie będą wykonywane badania okresowe lub doraźne kontrolne. Cena za te badania zależy od rodzaju urządzenia, rodzaju napędu i jego udźwigu, a jej wysokość została określona w tabelach f1 do f12 stanowiących załącznik do ww rozporządzenia.

 

Uzyskanie decyzji krok po kroku

1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu do UDT

Wnioskodawca (eksploatujący) składa pisemny wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia objętego dozorem technicznym w najbliższym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą listem poleconym, mailem, lub przez elektroniczną książkę podawczą.

Wniosek można pobrać ze strony UDT.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokumentacja techniczna urządzenia - w dwóch egz. (oryginał + kopia)
 • w przypadku większej ilości urządzeń: wykaz urządzeń,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG, dla działalności gospodarczej,
 • w przypadku wspólnot mieszkaniowych: pismo od zarządcy.

W przypadku urządzeń transportu bliskiego, opis techniczny tych urządzeń należy przygotować zgodnie z wymogami określonymi w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Jeżeli rejestrujesz urządzenie pierwszy raz skorzystaj z załącznika do wniosku dla właściwej grupy urządzeń, który dostępny jest na stronie UDT. Załącznik spełnia wymagania w/w rozporządzenia. Wystarczy go wydrukować i wypełnić.  

 

2. Weryfikacja wniosku

Pracownik oddziału UDT sprawdza kompletność składanych przez wnioskodawcę dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosek zostanie przyjęty.

Jeśli wniosek ma błędy formalne, zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku, otrzymasz informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 

3. Badanie i czynności sprawdzające 

Inspektorzy UDT, w obecności wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, wykonują czynności dozoru technicznego, tj. badanie techniczne i czynności sprawdzające.

Celem badania odbiorczego jest stwierdzenie czy:

 • urządzenie jest zgodne z przedłożoną dokumentacją,
 • montaż i przeznaczenie urządzena są zgodne z instrukcją eksploatacji,
 • napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na urządzeniu oraz są czytelne i zrozumiałe,
 • urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.

Zakres badania odbiorczego obejmuje:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia, zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze urzadzenia, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo,
 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych. 

W przypadku urządzeń posiadających świadectwo badania typu:

 • dopuszcza się ograniczenie prób - do prób bez obciążenia,
 • nie przeprowadza się prób z przeciążeniem.

 

4. Podpisanie protokołu badania

Po przeprowadzonym badaniu Inspektor sporządzi protokół badania z wykonania czynności dozoru technicznego.

Odbiór protokołu potwierdza podpisem wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona. Jeden egzemplarz protokołu pozostanie u wnioskodawcy, a pozostałe egzemplarze przechowywane będą w oddziale UDT.

Jesli ty lub osoba przez Ciebie upoważniona odmówi potwierdzenia odbioru protokołu w obecności inspektora protokół zostanie przekazany pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

5. Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia 

Na podstawie pozytywnych wyników badania i wykonanych czynności organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte to urządzenie.

Dowiedz się więcej o formach dozoru technicznego.

Następnie urządzenie zostaje wpisane do rejestru urządzeń objętych dozorem technicznym na obszarze danego oddziału.

Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym zostaje przesłana do wnioskodawcy wraz z księgą rewizyjną urządzenia (zbiorem protokołów dotyczących urządzenia) za pośrednictwem poczty, którą wnioskodawca obowiązany jest przechowywać. Oryginalny egzemplarz dokumentacji technicznej jest wpinany do księgi rewizyjnej, natomiast oddział UDT przechowuje kopię dokumentacji technicznej.

W przypadku, kiedy wyniki badania i czynności sprawdzających są negatywne, inspektor oddziału UDT sporządza protokół badania i wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego.

 

Co zrobić w przypadku otrzymania decyzji odmownej?

Po pierwsze należy usunąć przyczyny, które spowodowały wydanie decyzji negatywnej, a które znajdziesz w protokole z badania technicznego. Następnie należy złożyć wniosek o ponowne badanie. Jeżeli nie zgadzacie się ze stanowiskiem inspektora UDT zawartym w protokole z badania pozostaje droga odwoławcza jak przy każdym postępowaniu wg KPA. Odwołanie od decyzji odmownej musisz złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania tej decyzji, w oddziale, w którym została wydana decyzja. Dyrektor oddziału UDT w ciągu 2 dni od wpłynięcia odwołania, wyda opinię co do zasadności odwołania i przekaże ją wraz z aktami sprawy do Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, który z kolei wyda jednolitą opinię (biorąc pod uwagę stanowisko oddziału UDT i własne), zarejestruje odwołanie i przekaże całość dokumentów do Ministra Rozwoju.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe

 

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG