×

Manipulator przemysłowy – jak często wykonywać przeglądy serwisowe?

Zobacz galerię zdjęć

Eksploatuję manipulator przemysłowy o udźwigu 200 kg. Przepisy mówią, że mam obowiązek wykonywania przeglądów okresowych urządzeń UTB pod dozorem uproszczonym co 3 miesiące, a pod dozorem ograniczonym nawet co 2 miesiące. Czym mam się kierować w wykonywaniu przeglądów okresowych - przepisami czy instrukcją?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


 

Wielu czytelników, tak jak Pan, nieprawidłowo interpretuje zapis &9 pkt.6 ustęp 3. rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U 2018 poz. 2176).

Pełne brzmienie tego punktu jest następujące:

Przeglądy konserwacyjne UTB wykonuje się w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile nie zostały one określone w instrukcji eksploatacji.

Zgodnie z dyrektywą maszynową WE 2006/42 oraz normami zharmonizowanymi PN-EN ISO 12100 producent ma obowiązek dostarczyć wiedzę niezbędną do eliminacji zagrożeń, oceny i zmniejszenia ryzyka we wszystkich fazach cyklu życia maszyny, a także określić okresy między przeglądowe maszyny. W związku z tym, jeśli ma Pan instrukcje użytkowania do tego manipulatora, należy wypełniać zalecenia producenta w terminach i zakresie takim jak jest zapisane w instrukcji, pomijając inne wymagania wynikające z rozporządzenia. Zapis ten daje pierwszeństwo producentowi z mocy obowiązującego prawa.

Chciałbym nadmienić, że w instrukcji użytkowania częstotliwość wykonywania przeglądów uzależniona jest zwykle od liczby godzin pracy bądź ilości cykli roboczych bądź czasu pracy określonego w tygodniach/miesiącach.

Dla producenta nie ma znaczenia pod jakim dozorem znajdzie się UTB, natomiast ma znaczenie w jakim reżimie pracy będzie ono eksploatowane.

Jedynie w sytuacji kiedy nie posiada Pan instrukcji użytkowania producenta, powinien Pan stosować się do zapisów rozporządzenia.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG