×

Modernizacja dźwignic o udźwigu do 250 kg w świetle przepisów UDT

Zobacz galerię zdjęć

Firma wykonała przebudowę suwnicy KBK, wymieniając wciągnik i zwiększając udźwig z 80 kg do 150 kg. Moim zdaniem dokumentacja modernizacji powinna być przygotowana jak dla każdej dźwignicy, ale nie powinna być zgłaszana i uzgadniana  przez UDT. Zwróciłem się o dokumentację powykonawczą, jednak firma montująca twierdzi, że urządzenie nie podlega pod dozór i żadna dokumentacja modernizacyjna nie jest wymagana. Aby spać spokojnie, chciałbym mieć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że modernizacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane. Jak to wygląda od strony prawnej?

Odpowiada Paweł Rajewski - Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego, Departament Techniki Urząd Dozoru TechnicznegoOdpowiadając na Pana pytanie najpierw należy zaznaczyć, że UTB o udźwigu do 250 kg są objęte dozorem technicznym uproszczonym.

Przepisy UDT na temat urządzeń objętych dozorem uproszczonym

Zgodnie z:

  • art. 15. 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 t.j.) decyzji zezwalającej, o której mowa w art. 14 ust. 4, nie wydaje się dla urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym
  • art. 17. 1. ww. ustawy dokonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem urządzeń, o których mowa w art. 15 ust. 1, wymaga uprzedniego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • § 12.2. rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym, z wyjątkiem badań doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych.

 

Modernizacja i naprawa UTB nie musi być uzgodniona z UDT

Uwzględniając powyższe należy zauważyć, że eksploatujący UTB objęte dozorem technicznym uproszczonym (formy dozoru technicznego dla UTB są określone w załączniku do ww. rozporządzenia), nie są zobligowani do uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Brak wymagania odnośnie uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, jednak nie zwalnia eksploatujących z przestrzegania pozostałych przepisów ustawy o dozorze technicznym oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie. W związku z powyższym wymaganie dotyczące konieczności uzgodnienia naprawy lub modernizacji z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie ma zastosowania dla urządzeń technicznych, dla których przewidziana jest forma dozoru technicznego uproszczonego. Nie zwalnia to jednak firmy naprawiającej lub modernizującej z obowiązku wystawienia dokumentacji, jak dla każdej innej dźwignicy.

 


Od redakcji:

Art. 9. 1. Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizacji, zwane dalej „uprawnieniem”, wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Dozorem uproszczonym objęte są:

UTB o udźwigu do 250 kg oraz wciągniki, wciągarki i żurawie ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów o udźwigu do 2000 kg lub z napędem jednofazowym o udźwigu do 1000 kg, o ile w całości lub w części nie są w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG