×

Eksploatacja dźwignic

Ogólne wymagania dotyczące eksploatacji dźwignic

Urządzenia dźwignicowe podlegające dozorowi technicznemu powinny:

 • być utrzymywane w stanie sprawności technicznej
 • być użytkowane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem
 • być obsługiwane i konserwowane przez osoby specjalnie w tym celu przeszkolone oraz posiadające stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne
 • posiadać sześciokątną, zieloną naklejkę Urzędu Dozoru Technicznego informującą o terminie kolejnego badania
 • posiadać tablice informujące o dopuszczalnych udźwigach
 • posiadać stanowiskową instrukcję obsługi

 

Urządzenia dźwignicowe powinny posiadać:

 • księgę rewizyjną urządzenia - zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego
 • dziennik konserwacji - przeznaczony jest do zapisów czynnosci wykonanych przez uprawnionego konserwatora
 • instrukcję eksploatacyjną - uwzględniająca obsługę, konserwację i naprawy urządzenia
 • stanowiskową instrukcję obsługi - instrukcja dostępna dla obsługującego urządzenie opracowana na podstawie instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem procesu technologicznego i specyfiki wymagań bhp w danym zakładzie lub branży

 

W miejscu pracy urządzenia powinny być zawsze dostępne:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa
 • stanowiskowa instrukcja obsługi
 • dokument dopuszczenia danego sprzętu do eksploatacji
 • dokument upoważniający operatora do obsługi sprzętu

 

Obowiązki konserwatora

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji
 • dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji , w tym sprawdzanie
  • stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań,
  • działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  • działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
  • prawidłowości obsługi urządzenia
 • sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy (jeżeli w instrukcji obsługi nie ustalono innych terminów) stanu:
  • konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
  • toru jezdnego dźwignic szynowych
  • instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
 • bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń
 • odnotowywanie w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności
 • bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji
 • konserwujący w ramach wykonywanych czynności może bez uzgodnienia z UDT dokonywać wymiany elementów urządzenia, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki jak elementy wymieniane:
  • cięgien nośnych,
  • urządzeń chwytających
  • zespołu napędowego
  • mechanizmu podnoszenia lub zmiany wysięgu
  • niektórych urządzeń zabezpieczających

 

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwignicowych

 • urządzenia wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej - co 30 dni
 • wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym - co 90 dni
 • wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia - co 30 dni
 • wciągniki i wciągarki specjalistyczne - co 30 dni
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym - co 90 dni
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny - co 30 dni
 • suwnice specjalnego przeznaczenia - co 30 dni
 • żurawie z napędem ręcznym - co 90 dni
 • żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne,
 • żurawie szynowe - co 30 dni
 • żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne - co 60 dni
 • układnice magazynowe - co 30 dni
 • wyciągi towarowe - co 90 dni
 • podesty ruchome przejezdne - co 30 dni
 • podesty ruchome wiszące - co 30 dni
 • podesty ruchome masztowe - co 30 dni
 • podesty ruchome stacjonarne - co 60 dni
 • podesty ruchome załadowcze - co 180 dni
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych - co 30 dni
 • schody i chodniki ruchome - co 30 dni
 • przenośniki okrężne kabinowe - co 30 dni
 • dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn - co 30 dni
 • dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny - co 60 dni
 • dźwigi budowlane towarowo-osobowe - co 30 dni
 • dźwigi budowlane towarowe - co 30 dni
 • dźwignice linotorowe - co 30 dni
 • urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych - co 30 dni
 • dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem - co 90 dni,

o ile producent nie przewidział innych terminów.

 

Urządzenia wyposażone w aparaty elektryczne powinny być dodatkowo poddawane pomiarom rezystancji nie rzadziej niż raz na dwa lata (eksploatacja w warunkach normalnych) lub nie rzadziej niż raz w roku (w przypadku eksploatacji szczególnej np. wysoka wilgotność powietrza, żrące wyziewy, wysokie temperatury, etc.)

BLOG