×

Przeglądy specjalne

Zakres przeglądu specjalnego powinien być zgodny z zapisami instrukcji eksploatacji urządzenia. W przypadku braku stosownych informacji w instrukcji należy postępować zgodnie z zapisami norm, uznanych specyfikacji technicznych, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i dobrą praktyka inżynierską.

Po osiągnięciu resursu przez urządzenie, lub jeden z jego mechanizmów, eksploatujący zobowiązany jest, niezależnie od wykonywanych przeglądów konserwacyjnych i napraw bieżących, do przeprowadzenia przeglądu specjalnego.

Przeglądy specjalne

Przegląd specjalny powinien zakończyć się sporządzeniem protokołu zawierającego: dane osobowe oraz kwalifikacje wszystkich uczestników przeglądu, zastosowane kryteria oceny, wyniki przeglądu, zalecenia co do zakresu remontu kapitalnego, inne przedsięwzięcia niezbędne do wykonania przed ponownym oddaniem do eksploatacji.

Do wykonania przeglądu specjalnego polecamy wykwalifikowane zespoły, które posiadają personel o odpowiednich kwalifikacjach.

BLOG