×

Formy dozoru technicznego

Urządzenia dźwignicowe podlegają dozorowi technicznemu, który wykonywany może być w formie:

 • pełnej,
 • ograniczonej,
 • uproszczonej.

 

Dozór pełny

Techniczny dozór pełny polega na sprawdzaniu w toku wytwarzania wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytworzenia urządzenia, przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie oraz wykonaniu badań sprawdzających zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją i warunkami dozoru. W toku eksploatacji polega na przeprowadzaniu badania odbiorczego (badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy), technicznych badań okresowych i badań doraźnych (eksploatacyjnych, kontrolnych, powypadkowych, poawaryjnych i in. wynikających z bieżących potrzeb) oraz sprawdzaniu zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenie techniczne.

Urządzenia dźwignicowe podlegające dozorowi pełnemu:

 • urządzenia wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej,
 • wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne,
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny,
 • suwnice specjalnego przeznaczenia,
 • żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne,
 • żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3.200 kg,
 • układnice magazynowe,
 • podesty ruchome przejezdne,
 • podesty ruchome wiszące,
 • podesty ruchome masztowe,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • przenośniki okrężne kabinowe,
 • dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn,
 • dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny,
 • dźwigi budowlane towarowo-osobowe,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
 • dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem,
 • wózki jezdniowe z wysięgnikiem,
 • wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego.

 

Dozór ograniczony

Dozór ograniczony polega na sprawdzaniu w toku wytwarzania wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytworzenia urządzenia, przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie oraz wykonaniu badań sprawdzających zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją i warunkami dozoru. W toku eksploatacji obejmuje przeprowadzanie badania odbiorczego (badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy) badań doraźnych (eksploatacyjnych, kontrolnych, powypadkowych, poawaryjnych i in.) oraz sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenie.

Urządzenia dźwignicowe podlegające dozorowi ograniczonemu:

 • wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2.000 kg,
 • wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia,
 • suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym,
 • żurawie z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2.000 kg,
 • żurawie przenośne pozostałe; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące,
 • żurawie stacjonarne,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome stacjonarne,
 • podesty ruchome załadowcze,
 • dźwigi budowlane towarowe,
 • dźwigniki stałe i przewoźne,
 • dźwigniki przenośne o udźwigu powyżej 2 ton,
 • pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane.

 

Dozór uproszczony

Dozór uproszczony polega na sprawdzeniu czy wszystkie dokumenty urządzenia są zgodne z przepisami. Urządzenia objęte dozorem ograniczonym nie wymagają zgłoszenia do UDT, nie nie podlegają obowiązkowi wykonywania badań technicznych, ale eksploatujący urządzenie powinien zapewnić konserwację wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Urządzenia dźwignicowe podlegające dozorowi uproszczonemu:

 • wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg,
 • wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1.000 kg,
 • żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg,
 • dźwigniki przenośne o udźwigu do 2 ton.
BLOG