×

Dokumenty wymagane przy wymianie zblocza (lub innych części zamiennych)

Przy przeglądzie UDT suwnicy (rok produkcji 1971) zalecona została wymiana zblocza hakowego. W dokumentacji suwnicy niniejsze zblocze opisano jako 072 DEb. Znalazłem dwóch potencjalnych dostawców takiego zblocza, jedno to zblocze z zapasów magazynowych, drugie to zblocze, które miałoby zostać wykonane wg dokumentacji technicznej właśnie takiego zblocza. Jakich dokumentów powinienem wymagać od dostawcy po wymianie zblocza dla zblocza z zapasów oraz dla zblocza nowego. 

Odpowiada Paweł Rajewski - ekspert UDT w zakresie urządzeń transportu bliskiego


Konieczność dostarczania odpowiedniego dokumentu dotyczącego części zamiennych do urządzeń transportu bliskiego zależy od postanowień zawartych w przepisach, które obejmują swoim zakresem dany rodzaj urządzenia lub dany rodzaj części zamiennej.

W przypadku, gdy dana część zamienna jest wprowadzana do obrotu niezależnie i objęta jest – jako produkt - postanowieniami danej dyrektywy, wówczas taka część powinna posiadać deklarację zgodności WE. Dyrektywy precyzują odpowiednio, czy deklaracja powinna być dostarczona wraz z produktem (np. obowiązek taki nakłada dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn).

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku maszyn objętych dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn, elementy bezpieczeństwa niewprowadzane do obrotu oddzielnie i przeznaczone do użytku jako zamienniki identycznych elementów, dostarczane przez oryginalnego producenta danej maszyny, są wyłączone z zakresu tej dyrektywy.

Dostawa innych części zamiennych dla maszyn zasadniczo nie wchodzi w zakres przepisów dyrektywy 2006/42/WE, w związku z czym stanowi przedmiot umowy między producentem a użytkownikiem. Jeżeli jednak części ulegające zużyciu eksploatacyjnemu muszą być wymieniane w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, instrukcje muszą zawierać specyfikacje odpowiednich części zamiennych.

W przypadku, gdy do danego urządzenia (lub części zamiennej) przewidziane jest w przepisach wystawienie odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgodność wykonania z założonymi wymaganiami (np. normą) wówczas taki dokument powinien towarzyszyć urządzeniu (lub części zamiennej). Dokumentem takim może być np. deklaracja sporządzona na podstawie jednej z poniższych norm:

  1. PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.
  2. PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

Podsumowując pragnę podkreślić, że podczas wykonywania czynności dozoru technicznego przez inspektora koniecznym jest sprawdzenie i potwierdzenie, że wymieniana dana część zamienna jest zawarta w katalogu części zamiennych urządzenia (forma katalogu: elektroniczna lub papierowa) a sama wymiana jest realizowana zgodnie z postanowieniami zawartymi w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG