×

Jak obliczyć resurs dla podestu nożycowego Skyjack

Jak obliczyć resurs dla podestu ruchomego Skyjack SJ3219? Rok produkcji urządzenia to 2005 r. Instrukcję znaleźć można na stronie producenta. Zgodnie z odczytem z licznika godzin urządzenie przepracowało 3268h. Poproszę o przykład dla 500 podobnych maszyn.

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


W naszej dyskusji o resursie wymieszały się 2 problemy:

  1. Odtwarzanie wykorzystania resursu urządzeń
  2. Rejestracja stopnia wykorzystania resursu w oparciu o rejestratory

Ad 1. Przewiduje się możliwość odtworzenia przebiegu rejestracji eksploatacji UTB tylko w przypadkach, kiedy brak rejestracji wynikał z przyczyn niezależnych od eksploatującego. Do takich przypadków należą urządzenia nie posiadające możliwości rejestracji przebiegu eksploatacji- czyli nie wyposażone w rejestratory. Do tej grupy należą również urządzenia w których producent nie przewidział wymogu rejestracji przebiegu eksploatacji.

Ad 2. Obowiązek odtwarzania przebiegu eksploatacyjnego nie dotyczy urządzeń wyposażonych w rejestratory np. liczniki motogodzin, liczniki godzin pracy mechanizmu. Natomiast prawie wszystkie instrukcje wymagają, aby w trakcie wykonywania rocznych przeglądów rejestrować ich stan. Chodzi o odczyt i zapis stanu licznika motogodzin, licznika cykli pracy, licznika godzin pracy mechanizmu, itp.

 

Wróćmy teraz do pytania czytelnika: Jak postępować w przypadku wspomnianego podestu ruchomego SkyJack SJ3219. Wystarczy jeżeli w trakcie wykonywania corocznego przeglądu będzie Pan rejestrował wskazania licznika motogodzin w protokole, którego obraz przedstawiam w załączeniu a  wskazania licznika motogodzin odnotowywał w książce konserwacji.

W instrukcji serwisowania producent używa również wskazań licznika motogodzin do definiowania przeglądów konserwacyjnych, określając: co 3 miesiące lub co 150 motogodzin”, co nakłada na eksploatującego obowiązek rejestracji stanu licznika przy wykonywaniu przeglądów serwisowych.

W związku z tym nie ma Pan problemu z obliczaniem wykorzystania resursu dla tego i 500 innych urządzeń. Ma Pan natomiast problem z określeniem, kiedy należy na w/w podestach wykonać remont kapitalny. Skoro producent zainstalował rejestrator motogodzin i używa go do określenia momentu wykonania przeglądów okresowych, należałoby oczekiwać, że określi po ilu tysiącach motogodzin przedmiotowy podest należy poddać remontowi kapitalnemu. W przywołanej instrukcji takich danych nie znalazłem, jeśli się mylę proszę mnie sprostować.

Byłoby to określenie zasobu eksploatacyjnego (resursu) umożliwiające eksploatującemu przewidywać nadchodzący termin remontu kapitalnego i spełniałoby wymóg dyrektywy maszynowej w zakresie bezpieczeństwa kompleksowego. W zaistniałej sytuacji jeżeli instrukcja nie definiuje tego momentu ilością motogodzin powinna definiować przynajmniej ilością lat eksploatacji, opierając się na wytycznych FEM i IPAF: Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms, których pkt 2.4 cytuję poniżej.

2.4. Proponuje się, aby podest ruchomy(MEWP) był poddawany przeglądowi specjalnemu (major inspections) w ciągu 10 lat od pierwszego oddania do użytku, a następnie co 5 lat (np. 10, 15, 20 lat). Jeśli historia serwisowa wskazuje na ciągłe wysokie zużycie, użycie w środowiskach silnie korozyjnych lub aplikacjach, które zazwyczaj skracają okresy między przeglądowe, przegląd specjalny powinien zostać przeprowadzony przed dziesiątym rokiem. Przegląd może być przeprowadzany w częściach, pod warunkiem że jest on zakończony do 10 roku. Należy przeprowadzić przegląd specjalny, jeżeli zapisy dotyczące usług z ostatnich 5 lat urządzenia są nie dostępne. Należy to zrobić w przypadku zmiany własności i / lub importu do kraju, jeśli nie są dostarczane zapisy dotyczące usług.

Uwaga! Instrukcje producenta mają jednak pierwszeństwo przed rekomendacjami FEM

Jeżeli gdzieś w instrukcji znajdzie Pan wytyczne dotyczące terminu wykonania remontu kapitalnego, to znaczy, że spełnia ona wymagania dyrektywy maszynowej w sprawie bezpieczeństwa kompleksowego, mimo braku odniesienia się do wartości granicznej motogodzin. Jeżeli nie znajdzie Pan takiej informacji, wówczas proponuję zwrócić się do producenta o doprecyzowanie w instrukcji serwisowej trwałości eksploatacyjnej urządzenia, po osiągnięciu której powinien być przeprowadzony remont kapitalny. Jeśli eksploatuje Pan aż 500 urządzeń to oznacza to, że jest Pan jednym z kluczowych klientów i myślę, że Pana pytanie nie zostanie zlekceważone. 

 

Galeria

Pliki do pobrania