×

Kurs operatorów równiarek - III klasa uprawnień

Celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III.klasy uprawnień.

TARBONUS Sp. z o.o. - Oddział w Kielcach

TARBONUS Sp. z o.o. - Oddział w Kielcach

ul. Sienkiewicza 59
25-002 Kielce

tel. (41) 343 11 71
fax. (41) 344 71 63

e-mail: info.kielce@tarbonus.pl
www.tarbonus.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 osoby obsługujące maszyny budowlane i urządzenia techniczne powinny posiadać tytuł operatora, który można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zależnie od rodzaju i wielkości parametrów technicznych maszyn budowlanych uprawnienia kwalifikacyjne dla operatorów przyznawane są w III, II i I klasie. Po uzyskaniu uprawnień w kl. III operatorzy mogą ubiegać się o wyższą kategorię uprawnień:

  • II klasę – po upływie minimum 1 roku pracy od daty uzyskania III klasy,
  • Iklasę – po upływie minimum 2 lat pracy od daty uzyskania II klasy.

Na kursie podstawowym, tj. III klasy, jest możliwość uzyskania rozszerzenia uprawnień na jeden wybrany typ maszyny, który ma parametry techniczne mieszczące się w II lub I klasie.

Osoby, które zdały egzamin przed komisją IMBiGS otrzymują tzw. książkę operatora z wpisem rodzaju uzyskanych uprawnień, które są bezterminowe. Uprawnienia te są wpisywane do Centralnego Rejestru Operatorów w Warszawie.

Grupa docelowa:

w kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają: 

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności, a w przypadku braku takiego stażu - musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.

Cel szkolenia:

celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień.

Czas trwania:

176 godz., w tym 116 godz. teoretycznych i 60 godz. zajęć praktycznych.

Oferowane formy wsparcia:

uczestnicy kursów otrzymują materiały autorskie wykładowców.

Zgłoszenia:

Każda zainteresowana osoba może się zgłosić na kurs dzwoniąc bezpośrednio do Oddziału w Kielcach bądź wysyłając maila.


BLOG